Subsidieregels Landschapselementen en Voedselbossen 2023-2024

In het Provinciaal blad van Limburg, staan de nadere subsidieregels van de landschapselementen en voedselbossen. Deze zijn aangepast.

Deze subsidieregeling heeft als doel het behoud en versterking van het Limburgse landschap (de groenblauwe dooradering), de biodiversiteit en het leveren van een bijdrage aan de transitie naar een meer duurzame landbouw.

Met als afgeleide doelen:

  1. het herstellen van de balans tussen de draagkracht van natuur, milieu enerzijds en het economisch gebruik ervan anderzijds, doordat landschapselementen en voedselbossystemen CO2 vastleggen en een bufferende werking hebben op stikstof overschotten; 
  2. een versterking van de biodiversiteit en duurzame instandhouding van populaties van beschermde soorten, onder meer door buffers rondom en verbindingen tussen bestaande natuurgebieden, zodat houdbare vergunningen verleend kunnen worden in het kader van de Wet natuurbescherming;
  3. -het aanleggen van nieuwe multifunctionele voedselbossystemen waarin de productie van voedsel ecosysteemdiensten biedt voor de wijdere omgeving.

Link naar regelingstekst

Voor subsidie komen uitsluitend rechtspersonen, eenmanszaken, maatschappen en vennootschappen onder firma (VOF) in aanmerking. De aanvrager in kwestie dient krachtens eigendom dan wel een ander zakelijk recht of publiekrechtelijke bevoegdheid volledige zeggenschap te hebben over de gronden waarop de subsidie wordt aangevraagd voor de aanleg van een voedselbos, of een schriftelijke verklaring te kunnen overleggen waarmee toestemming wordt gegeven door de eigenaar van de grond/gronden voor de realisatie en instandhouding van een voedselbos ten minste tot 1 maart 2035.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *